Zesumme GESOND bleiwen!

Zesumme GESOND bleiwen!

Hei fannt Dir e Beispill ewéi Dir weiderhin Traininger an de Veräiner ubidden, an dobäi all d‘Recommandatiounen vun der FLAM an d‘Reegelen vir de Sport vun eiser Regierung anhale kënnt.

Upassung, Aarbecht a Virsiicht ass erfuerdert. All zesumme si mir en Deel vun der Léisung, dofir weist Verantwortung!

Den Detail zu alle Reegelen fannt Dir op der Startsäit www.judo.lu an hei drënner als Pièces-jointes. E grousse Merci schlussendlech dem Franz Kofler vir déi graphesch Duerstellung!